İletişim : 0312 284 88 48
|   Türkçe English


 • HARİTA PROJELERİ
 • Topografik Haritalar

  Şeritvari Haritalar

  Kadastral Haritalar

  Tematik Haritalar

  Maden Yerüstü Haritaları

  Deformasyon Haritaları

  Özel Amaçlı Haritalar

  Aplikasyon Çalışmaları

  Plankote Çalışmaları

 • GPS Ölçümleri
 • Real-Time Ölçümleri

  Statik Ölçümler

 • GIS / CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Uygulamaları
 • Veri Toplama

  Veri Yönetimi

  Veri İşleme

  Veri Sunumu

  Donanım

  Yazılım


 • Fotogrametri
 • Hava Fotoğrafı Çekimi

  Fotogrametrik Nirengi ölçümü ve Blok Dengelenmesi

  Siyah - Beyaz ve renkli hava fotoğraflarından her ölçekte sayısal Harita üretimi

  DTM-DEM

  Ortofoto harita üretimi

  Uydu görüntülerinden Sayısal Harita üretimi

  Uydu görüntülerinden Ortofoto üretimi

 • Arazi Toplulaştırması
 • Planlama

  Tescil

  Toprak Indexlerinin Oluşturulması

 • İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm Projeleri
 • 18. Madde Uygulamaları

  Parselasyon

  Toprak İfraz – Tevhid

  Yola Terk

  Mevzi İmar Planları

  Cins Değişiklikleri


 • Kamulaştırma Projeleri
 • Yol Kamulaştırması

  Kanal Kamulaştırması

  Baraj Kamulaştırması

  Enerji Nakil Hatları Kamulaştırmaları

  BOTAŞ Hatları Kamulaştırmaları

 • Harita Etüd ve Teknik Ofis Uygulamaları
 • Jeodezik Ağın Oluşturulması

  Mevcut Jeodezik Ağın Yatay ve Düşey Kontrolü

  Projelerin Sayısallaştırılması ve Aplikasyon Datalarının Hazırlanması

  Saha Aplikasyonu

  Saha Rölevelerinin Alınması

  Mahal seviyeleri Metrajları

  Hakediş Düzenlemeleri

  Kesin Hesap Düzenlemesi

  As-Built Projelerinin Hazırlanması

  Proje Revizyonları ve Detay Çizimleri